Oznam o výberovom konaní na obsadenie funkcie – riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

 


Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie:


– riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
(príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, sídlo organizácie: Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica).

 

Kvalifikačný predpoklad:
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.

 

Ďalšie požadované predpoklady:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť.

 

Iné kritériá a požiadavky:
- riadiaca prax v oblasti kultúry najmenej 5 rokov,
- prax v oblasti knižníc  najmenej 5 rokov,
- znalosť a prehľad všeobecne záväzných predpisov z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, knižničnej činnosti a z oblasti riadenia ako aj z oblasti činnosti príspevkovej organizácie – správy majetku štátu a súvisiacich právnych predpisov (Zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), prehľad o dokumentoch súvisiacich s činnosťou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (Zriaďovacia listina, Výročné správy, resp. Správy o činnosti a hospodárení Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici za roky 2014, 2015, 2016),
- prehľad v strategických a koncepčných materiáloch v oblasti kultúry s akcentom na oblasť knižníc,
- znalosť pracovnoprávnych predpisov,
- aktívna znalosť aspoň jedného z jazykov: anglický jazyk, francúzsky jazyk alebo nemecký jazyk,
- znalosť práce s PC,
- predloženie písomného materiálu „Koncepcia ďalšieho rozvoja Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici“ v rozsahu najviac 15 strán (strednodobá na 5-7 rokov).

 

Požadované doklady a prílohy:
- prihláška do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením doby dosiahnutej riadiacej praxe v oblasti kultúry, údajov o účasti uchádzača na medzinárodných projektoch a zoznamu vedecko-odbornej publikačnej činnosti,
- motivačný list,
- výpis z Registra trestov – nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (ak doklad nebol vydaný vysokou školou v Slovenskej republike, musí byť doložené vyjadrenie príslušného orgánu Slovenskej republiky o dosiahnutom stupni vzdelania podľa predpisov platných v Slovenskej republike),
- osvedčená kópia dokladu alebo čestné vyhlásenie o aktívnom ovládaní anglického alebo francúzskeho alebo nemeckého jazyka,
- písomný materiál „Koncepcia ďalšieho rozvoja Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici“ v rozsahu najviac 15 strán (strednodobá na 5-7 rokov),
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- písomné čestné vyhlásenie pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení alebo v inom predloženom doklade, alebo v predloženej listine.

 

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami doručte do podateľne Ministerstva kultúry SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstvo kultúry SR, osobný úrad, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava, v obálke označenej heslom: „Výberové konanie riaditeľ ŠVK BB – neotvárať“ do 24. novembra 2017 Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry SR.

 

Uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady, ako aj ďalšie požadované predpoklady, iné kritériá a požiadavky a predložili všetky požadované doklady a prílohy, pozve výberová komisia na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

 

Bližšie informácie poskytne Ministerstvo kultúry SR, osobný úrad, tel. č. 02/20482 212,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


Inzerát na pracovné miesto do jazykových študovní


Pracovná pozícia: knihovník v knižnično-informačných službách (Britské centrum, Window of Shanghai)

 

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie humanitného zamerania II. stupňa
- počítačové znalosti: MS Windows (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom (úroveň C1 pokročilý)
- znalosť čínskeho jazyka výhodou
- prax v danej oblasti vítaná


Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

 

 Náplň práce:

- poskytovanie konzultačných, knižnično-informačných a výpožičných služieb
- poskytovanie informácií o reáliách, jazyku a kultúre Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Čínskej ľudovej republike
- organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre verejnosť a organizované skupiny (besedy, prednášky, literárne podujatia, interaktívne hodiny a pod.)
- vedenie evidencie prezenčných a absenčných výpožičiek a návštevnosti študovní, spracúvanie mesačných štatistických výkazov a analýz o činnosti študovní


Termín nástupu: 1.1.2018


Ponúkaný plat: podľa Zákona č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Žiadosti posielajte do 30.11. 2017 na adresu:

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9
975 58 Banská Bystrica

 

alebo e-mailom na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (predmet: Britské centrum / Window of Shanghai)

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY