svkbb-kolokvium-head-sk


5. KOLOKVIUM KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH EXPERTOV KRAJÍN V4+


8. – 9. jún 2015, Bratislava, Slovenská republika
Pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča
Zaradené medzi aktivity programu predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine
pre oblasť kultúry na obdobie 2014 – 2015Organizátori

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Slovenská národná knižnica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Slovenská asociácia knižníc

 

Hlavná téma

 

Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich ďalšieho rozvoja do roku 2020

 

PANEL 1
Knižnice a národné stratégie pre oblasť rozvoja vedy, kultúry a školstva do roku 2020

 

PANEL 2
Postavenie a vnímanie knižníc a knižnično-informačného pracovníka v spoločnosti.

 

PANEL 3
Pôsobenie, úlohy a vplyv profesijných knihovníckych združení v krajinách V4.

 

Obsahové zameranie

 

Problematika moderných informačných trendov a otázky ich vplyvu na budúcnosť knižníc
Nové služby knižníc vznikajúce expandovaním nových technológií
Cesty k dynamickému smerovaniu knižníc v zmysle národných stratégií rozvoja knižníc
Rola knižnično-informačného pracovníka a postavenie profesijných knihovníckych združení v krajinách V4+

 

Rokovací jazyk

 

slovenský jazyk, anglický jazyk

 

Informácie o predchádzajúcich kolokviách knižnično-informačných expertov krajín V4+

 

4. Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+

Miesto konania: Maďarská národná Széchényiho knižnica (Maďarsko)
Termín konania: 25. – 26. november 2013
Hlavná téma: Sprístupnenie digitálneho obsahu: masová digitalizácia, povinný deponát v elektronickej forme, otázka autorského práva – skúsenosti národných knižníc

 

3. Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+

Miesto konania: Národná knižnica Poľska (Poľská republika)
Termín konania: 13. – 14. október 2011
Hlavná téma: Workshop pre digitálne knižnice národných knižníc členských štátov Vyšehrádskej skupiny a pre hostí z krajín strednej a východnej Európy

 

2. Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+

Miesto konania: Moravská zemská knižnica v Brne (Česká republika)
Termín konania: 6. – 8. júl 2008
Hlavná téma: Digitalizácia – cesta k ochrane a sprístupneniu dokumentov

 

1. Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+

Miesto konania: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (Slovenská republika)
Termín konania: 11. – 13. máj 2006
Hlavná téma: Knižnice v znalostnej spoločnosti


ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY