Dokumenty

Dokumenty 2017-12-12T15:05:53+00:00

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám

Smernica č.1/2006 Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici o postupe pri sprístupňovaní informácií v súlade so zákonom NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).

formát PDF


Zriaďovacia listina Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

formát PDF


Rozhodnutie MK SR o zmene a doplnení zriaďovacej listiny ŠVK v Banskej Bystrici.

formát PDF


Organizačný poriadok Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (platný od 1.4.2012)

formát PDF


Knižničný poriadok ŠVK v Banskej Bystrici (platný od 1. 5. 2016)

formát PDF


Zásady poskytovania dokumentov prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby

formát PDF


Správy o činnosti ŠVK

Správa o činnosti za rok 2016

Správa o činnosti za rok 2015

Výročná správa za rok 2014 č.MK-1176/2015-340/1436
Výročná správa za rok 2013 č.MK-165/2014-340/525
Výročná správa za rok 2012 č.MK-619/2013-340/2562
Výročná správa za rok 2011 č.MK-473/2012-103/1970
Výročná správa za rok 2010 č.MK-329/2011-103/4606
Výročná správa za rok 2009 č.MK-264/2010-103/1909
Výročná správa za rok 2008 č.MK-1760/2009-102/1110
Výročná správa za rok 2007 č.MK-541/2008-102/1447
Výročná správa za rok 2006 č.MK-985/2007-102/1566
Výročná správa za rok 2005 č.MK-903/2006-700/1684
Výročná správa za rok 2004 č.MK-2143/2005-700/3797
Výročná správa za rok 2003 č.MK-1086/2004-700
Výročná správa za rok 2002
Výročná správa za rok 2001


Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo pre Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici , Lazovná 9, 975 51 Banská Bystrica IČO: 35987006 (príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky) Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Platnosť osvedčenia je šesť rokov od jeho vydania.

Osvedčenie (formát PDF)


Nové knihy vo fonde

Novinky vo fonde 11/12/2017


Cenové výmery

Cenový výmer 1/2015

Cenový výmer 1/2014

Cenový výmer 2/2013

Cenový výmer 1/2013


Kontrakty

Kontrakt č. MK – 3749/2016-341/14388 na rok 2017

Kontrakt č. MK – 1895/2015-340/16459 na rok 2016

Kontrakt č. MK – 961/2014-340/18880 na rok 2015

Kontrakt č. MK – 619/2013-340/19695 na rok 2014

Kontrakt č. MK – 473/2012-103/16 299 na rok 2013

Kontrakt č. MK – 329/2011-103/17 483 na rok 2012

Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. MK – 329/2011-103/17 483 na rok 2012

Kontrakt č. MK – 264/2010 – 103/17246 na rok 2011

Kontrakty MKCR SR na rok 2011

Kontrakt č. MK – 13833/2005/700/33797 na rok 2006
Kontrakt č. MK – 13833/2005/700/33797 na rok 2006 – Prílohy


Zmluvy rezortu MK SR – Centrálny register zmlúv


Akčný plán boja proti korupcii

formát PDF (197 kB)

lhm-logo
lhm-logo