Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

prijme do zamestnania zamestnanca na Odbor ekonomiky a prevádzky

Vedúci oddelenia prevádzky (0,5 úväzku) a referent pre utajované skutočnosti CO a BOZP (0,5 úväzku)

Požiadavky na zamestnanca :

 • Úplné stredné vzdelanie (ÚSV), vysokoškolské vzdelanie I.stupňa alebo II.stupňa
 • Prax v oblasti správy budov min. 3 roky
 • Spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, informačná gramotnosť, technická zručnosť, bezúhonnosť,
 • Výhodou je odborná spôsobilosť na výkon technika BOZP ( ročný kurz), odborná spôsobilosť na úseku CO
 • Vodičský preukaz skupiny B – aktívny vodič.

Náplň práce

Riadiaca a kontrolná činnosť

 • riadi, kontroluje a organizuje činnosť oddelenia prevádzky,
 • koordinuje, riadi a kontroluje zamestnancov oddelenia, určuje, ukladá úlohy, organizuje, usmerňuje ich a dáva im na tento účel záväzné pokyny,
 • vykonáva rozborovú a hodnotiacu činnosť knižnice, spracováva štatistické prehľady

za riadený organizačný útvar,

 • vedie dochádzku a registratúru oddelenia.

Referentská činnosť

 • vykonáva činnosti pre ochranu utajovaných skutočností, CO a BOZP pod priamym riadením riaditeľa ŠVKBB,
 • zabezpečuje a kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných smerníc a prijatých opatrení v oblasti ochrany utajovaných skutočností, CO a BOZP.

Odborná činnosť

 • zabezpečuje a organizuje správu hnuteľného a nehnuteľného majetku organizácie, archivuje projektovú dokumentáciu a záznamy o revíziách vyhradených technických zariadení,
 • samostatne zabezpečuje a vykonáva ochranu utajovaných skutočností a agendu CO zodpovedá za ochranu objektov ŠVK a spoluprácu s políciou v prípade narušenia objektu,
 • zodpovedá za prevádzku a zabezpečuje výkon revízií technických zariadení (kotolne, tlakové, zdvíhacie, zabezpečovací a protipožiarny systém), elektrických zariadení,
 • zabezpečuje výkon technických prehliadok týchto zariadení,
 • vykonáva výpočet spotreby PHM a zabezpečovanie technických prehliadok motorových vozidiel,
 • zabezpečuje školenia (vodičov, BOZP, PO),
 • zodpovedá za kľúčový režim a vedenie evidencie pečiatok organizácie,
 • zodpovedá za úpravu dvora, chodníkov a kosenie trávnikov, v zimnom období za odstraňovanie snehu a ľadu z chodníkov v rámci areálu objektov organizácie,
 • realizuje verejné obstarávanie na nákup tovarov pre údržbu, drobné nákupy pre účely prevádzky a údržby organizácie,
 • zabezpečuje prevádzku skladu kancelárskych, sanitárnych a čistiacich potrieb.
 • organizuje úpravu priestorov, prípravu zariadenia a výstavných panelov pri akciách organizovaných ŠVK a prenájmoch priestorov,
 • vykonáva funkciu technika BOZP organizácie a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z tejto funkcie, zodpovedá za kontrolu plnenia všetkých úloh organizácie na úseku

Platové podmienky

 • plat podľa zákona č. 553/2003 Z.Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 Ponúkané výhody:

 • možnosť ďalšieho odborného rastu,
 • výhody vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy,
 • príspevok zamestnávateľa na tretí dôchodkový pilier,
 • 5 dní dovolenky nad rámec ZP.

Druh pracovného pomeru

 • hlavný pracovný pomer

Termín zasielania žiadostí so štrukturovaným životopisom, kópiou potvrdení o odbornej spôsobilosti : do 20.1.2022 vrátane

Predbežný termín výberového konania : 26.1.2022

Nástup : 1.2.2022,  prípadne dohodou

Kontaktné údaje:

Ing. Mária Balcová

[email protected]

tel. 048/47107 27